County Council Branding

News and Events

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2015 - PLEAN FORBARTHA CONTAE NA MÍ 2019-2025

Date Released: 14 December 2016

 

 

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2015

Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001-2015

    Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnú Comhshaoil Straitéiseach) 2004

 

PLEAN FORBARTHA CONTAE NA MÍ 2019-2025

CÉIM NA COMHCHOMHAIRLE POIBLÍ RÉAMHDHRÉACHTA

 

Bheirtear fógra leis seo de bhun Alt 11(1) de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2015 go bhfuil sé i gceist ag Comhairle Chontae na Mí tús a chur lena athbhreithniú ar Phlean Forbartha Contae na Mí 2013-2019 atá ann faoi láthair agus Plean Forbartha Contae nua a ullmhú tréimhse 2019-2025.

 

Déanfar ullmhú straitéiseach ar phlean forbartha nua chun críocha cuspóirí agus polasaithe a fhorbairt chun straitéis fhoriomlán a sheachadadh le go ndéanfar pleanáil cheart agus forbairt inmharthana ar cheantar an phlean forbartha agus na croí-straitéise.

 

Measúnú Comhshaoil Straitéiseach (SEA)

Bheirtear fógra leis seo faoi bhun Airteagal 13B de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnú Comhshaoil Straitéiseach) 2004 (S.I 436 of 2004) (arna leasú), go rachaidh an tÚdarás Pleanála i mbun Measúnaithe Comhshaoil Straitéisigh mar chuid den phróiseas athbhreithnithe agus chun na críche sin, ullmhóidh an tÚdarás Pleanála Tuarascáil Chomhshaoil ar na héifeachtaí suntasacha is dócha a bheidh ar an gcomhshaoil agus an plean nua á chur i bhfeidhm chomh maith, agus beidh feidhm le forálacha Airteagail 13C go 13J de Rialacháin SEA.

 

Measúnú Oiriúnach

Bheirtear fógra leis seo de bhun Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga 92/43/ECC go ndéanfar cleachtadh scagtha Céim a hAon  mar chuid den phróiseas agus déanfar Measúnú Oiriúnach Céim a Dó, (más gá.)

 

Páipéar maidir le Saincheisteanna Straitéiseacha

Ar mhaithe le díospóireacht agus rannpháirtíocht a spreagadh  sa phróiseas seo, ullmhaíodh Páipéar maidir le Saincheisteanna Straitéiseacha agus tá sé ar fáil lena scrúdú ag na láithreacha seo a leanas, le linn gnáthuaire oscailte, ó Dé Céadaoin an 14 Mí na Nollaig 2016 go dtí Dé hAoine an 17 Feabhra 2017 (an dá lá sin san áireamh):    

 

  • An Rannóg Pleanála, Comhairle Chontae na Mí, Teach Buvinda, Bóthar Átha Cliath, An Uaimh, C15 Y291.
  • Leabharlann Chontae na Mí /  Leabharlann Bhrainse na hUaimhe, Sráid an Iarnróid, An Uaimh. 
  • Gach Leabharlann Brainse de chuid Chomhairle Chontae na Mí
  • Gach Oifig Ceantair de chuid Chomhairle Chontae na Mí
  • http://countydevelopmentplanreview.meath.ie/
  • Tá cóipeanna den Pháipéar maidir le Saincheisteanna Straitéiseacha le ceannach ón Rannóg Pleanála, Comhairle Chontae na Mí, Teach Buvinda, Bóthar Átha Cliath, An Uaimh, C15 Y291.Téigh i dteagmháil 046-9097000 nó cdpquery@meathcoco.ie le do thoil.

 

Aighneacht a Dhéanamh

Maidir le h-aighneacht a dhéanamh/tuairimí a thabhairt, tabhair  an méid seo a leanas ar aird le do thoil:

 

  • Is féidir aighneachtaí a dhéanamh/tuairimí a thabhairt maidir le cuspóirí agus polasaithe chun straitéis fhoriomlán a sheachadadh le go ndéanfar pleanáil cheart agus forbairt inmharthana ar cheantar an phlean forbartha.
  • Tá leanaí nó grúpaí nó cumainn atá ag déanamh ionadaíochta ar son leasanna leanaí i dteideal aighneacht a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt maidir le cuspóirí agus polasaithe chun

straitéis fhoriomlán a sheachadadh le go ndéanfar pleanáil cheart agus forbairt inmharthana ar cheantar an phlean forbartha.

  • Tá sé i gceist ag an Údarás Pleanála athbhreithniú a dhéanamh ar chriosú cheantar an phlean forbartha chun críocha cuspóirí agus polasaithe a fhorbairt chun straitéis fhoriomlán a sheachadadh le go ndéanfar pleanáil cheart agus forbairt inmharthana ar cheantar an phlean forbartha agus na croí-straitéise.

Ní bhreithneofar aon iarratas ná moladh maidir le criosú talún faoi leith d’aon chríoch ag an gcéim seo.(Seolfar aon aighneacht den chineál sin ar ais)

 

Tugann Comhairle Chontae na Mí cuireadh do pháirithe leasmhara aighneachtaí a dhéanamh, de réir an mhéid thuasluaite maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean Forbartha Contae atá ann faoi láthair agus maidir le hullmhú Phlean Forbartha Contae nua, leis an Rannóg Pleanála, Comhairle Chontae na Mí, Teach Buvinda, Bóthar Átha Cliath, An Uaimh, C15 Y291 roimh 3.30p.m. Dé hAoine, an 17 Feabhra 2017.

 

Déan d’aighneacht trí mheán amháin i.e. ar chruachóip nó ar shuíomh gréasáin, agus sin amháin, le do thoil. Ar an gcaoi sin, ní bheidh aon dúbláil ann maidir le huimhreacha tagartha na n-aighneachtaí agus déanfar an próiseas a shruthlíniú. Cuir d’ainm agus do sheoladh ar leathanach ar leithligh ó ábhar d’aighneacht le do thoil. Is ar mhaithe le cuidiú le Comhairle Chontae na Mí é seo maidir le comhlíonadh forálacha an Achta um Chosaint Sonraí. Bheifí fíorbhuíoch as do chúnamh maidir leis na saincheisteanna sin.

 

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí i bhformáid leictreonach a sheoladh ar shuíomh gréasáin http://countydevelopmentplanreview.meath.ie/ roimh 3.30p.m. Dé hAoine, an 17 Feabhra 2017.

 

 

back to Other News