County Council Branding

Customer Code of Conduct

Meath County Council aims to provide a high quality of service in a safe and secure environment. In order to achieve this, we ask our customers to note that the following behaviour will not be accepted in any of our service centres:

Tá sé mar aidhm ag Comhairle Chontae Na Mí seirbhís ardcháilíochta a sholáthar i dtimpeallacht shlán shábháilte.  Chuige seo, iarraimid ar ár gcustaiméirí a thabhairt faoi deara nach nglacfar in aon cheann dár n-áiseanna leis an ionaid seirbhísí:

 

 1.  Behaviour which is disruptive and interferes with the use and enjoyment of the facility or services by others.
   Iompar suaiteach a chuireann isteach ar úsáid nó ar theachtadh na suiteála nó na seirbhísí ag daoine eile.
 2.  Harassment of staff or members of the public by use of abusive, racist, obscene or threatening language.
   Ciapadh foirne nó daoine den phobal trí chaint mhígheanasach, chiníoch, ghraosta nó bhagrach a úsáid.
 3.  Use of violence or threat of violence toward staff and/or members of the public.
   Foréigean a úsáid nó foréigean a bhagairt ar an bhfoireann agus/nó ar dhaoine den phobal.
 4.  Malicious damage to premises and/or theft of Meath County Council property.
   Damáiste mailíseach a dhéanamh don áitreabh agus/nó maoin de chuid Chomhairle Chontae na Mí a ghoid.
 5.  The use of alcohol and illicit drugs.
   Alcól agus drugaí aindleathacha a úsáid.
 6.  Smoking in public areas within Meath County Council premises.
   Tobac a chaitheamh i láithreacha poiblí in áitreabh de chuid Chomhairle Chontae na Mí.
 7.  Personal property being left unattended while using Meath County Council facilities.
   Maoin phearsanta a fhágáil gan duine ina bun le linn saoráidí de chuid Chomhairle Chontae na Mí a úsáid.

 Please help us to encourage the responsible and considerate use of Meath County Council facilities by observing the Code of Conduct.

 Le bhur dtoil cuidígí linn úsáid fhreagrach thuisceanach saoráidí Comhairle Chontae na Mí a spreagadh trí chloí leis an gCód Iompair.