County Council Branding

Customer Charter

We strive to
Deliver the best possible care to you in an effective and caring manner.

Déanaimid ár ndícheall
An cúram is fearr a sholáthar duit ar bhealach éifeachtach comhbhách.

Courtesy and Consideration

You are at all times entitled to be served:

 • Efficiently and in a courteous manner.
 • With due regard to privacy and confidentiality.
 • By friendly and helpful staff.

Cuirtéis agus Tuiscint

Tá tú i dteideal i gcónaí seirbhís a fháil:

 • Ar bhealach éifeachtach cuirtéiseach.
 • Le haird chuí ar phríobháideachas agus rúndacht.
 • Ó fhoireann chairdiúil chuiditheach. 

Equality, Openness and Impartiality

We undertake to:-

 • Ensure the right of equal treatment established by equality legislation
 • Deal with you in a fair and open manner.
 • Discuss any aspect of your dealings with us.
 • Explain how a decision was reached.

Comhionannas, Oscailteacht agus Neamhchlaontacht

Geallaimid:-

 • Go n-áiritheoimid an ceart chun cóir chomhionann arna bhunú le reachtaíocht chomhionannais.
 • Go ndéileálfaimid leat ar bhealach cothrom oscailte.
 • Go bpléifimid aon ghné de do dhéileálacha linn.
 • Go míneoimid conas a rinneadh cinneadh.

Our Performance

We undertake to:

 • Monitor and evaluate our performance.
 • Examine the development and delivery of our services in order to meet your needs.
 • Train our staff to meet your needs on an ongoing basis.

Ár bhFeidhmíocht

Geallaimid:

 • Go ndéanfaimid faireachán agus measúnú ar ár bhfeidhmíocht.
 • Go ndéanfaimid iniúchadh ar fhorbairt agus ar sholáthar ár gcuid seirbhísí d’fhonn freastal do do riachtanais.
 • Go gcuirfimid oiliúint ar ár bhfoireann chun freastal do do riachtanais ar bhonn leanúnach.

Access

We endeavour to:

 • Provide clean, accessible public offices that ensure privacy, comply with occupational and safety standards and that facilitate access for people with disabilities and special needs.
 • Accommodate our customers who wish to conduct their business through the Irish language.
 • Social Inclusion

Rochtain

Déanaimid dianiarracht:

 • Oifigí poiblí glana inrochtana a sholáthar a chinntíonn príobháideachas, a chomhlíonann caighdeáin cheirde agus shábháilteachta agus a éascaíonn rochtain do dhaoine atá faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais speisialta acu.
 • Freastal dár gcuid custaiméirí ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.

You can help us to help you

 • By making comments, complaints or suggestions about the services you receive.
 • By letting us know when we do something well.
 • By providing full and accurate information.
 • Quoting reference numbers where known.
 • Completing all application forms carefully and legibly.
 • Advising us of changes in circumstances/ information.

Is féidir leatsa cuidiú linne cuidiú leatsa mar a leanas

 • Trí bharúlacha a nochtadh nó trí ghearáin nó moltaí a dhéanamh maidir leis na seirbhísí a fhaigheann tú.
 • Trína chur in iúl dúinn nuair a dhéanaimid rud éigin go héifeachtach.
 • Trí fhaisnéis iomlán chruinn a sholáthar.
 • Trí uimhreacha tagartha a lua más eol.
 • Trí gach foirm iarratais a chomhlánú go cúramach soléite.
 • Trí aon athruithe ar imthosca/ar fhaisnéis a chur in iúl dúinn.